Klachtenregeling

KLACHTENBEHANDELING

Adviesgroep ‘88 behandelt klachten van sollicitanten die menen dat Adviesgroep ‘88 in strijd met de bepalingen van de sollicitatiecode heeft gehandeld. De sollicitant ontvangt uiterlijk binnen een maand een schriftelijke gemotiveerde reactie van Adviesgroep ‘88.

Een sollicitant die zich met een schriftelijke klacht over de werving- en selectieprocedure heeft gericht tot Adviesgroep ‘88 en daarop geen of een onbevredigende reactie heeft gekregen, kan zich met zijn schriftelijke klacht wenden tot de NVP. De NVP toetst deze schriftelijke klacht vervolgens aan deze code, met inachtneming van de bepalingen van het klachtenreglement NVP. De NVP stelt Adviesgroep ‘88 waartegen de klacht zich richt in de gelegenheid om schriftelijk te reageren op hetgeen de klager naar voren heeft gebracht. De uitspraak van de NVP wordt toegezonden aan de klager en in afschrift aan de betrokken organisatie.

De NVP zal haar oordeel vergezeld doen gaan van een aanbeveling aan Adviesgroep ‘88, om bij te dragen aan een zorgvuldig werving- en selectiebeleid.


Klachten wegens inbreuk op een wettelijke regeling worden niet in behandeling genomen. Klager wordt gewezen op de mogelijkheid zijn klacht voor te leggen aan de rechter, respectievelijk wanneer het (wettelijk verboden) discriminatie betreft, ook aan het College voor de Rechten van de Mens (www.mensenrechten.nl) en wanneer het een aanstellingskeuring betreft ook aan de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (www.aanstellingskeuringen.nl) en in geval van klachten over de bescherming van persoonsgegevens de Autoriteit Persoonsgegevens.